(3) KSh4,995
(3) KSh4,999
(5) KSh5,995
(5) KSh5,999